തൃക്കൂരിലെ കാരുണ്യ എഫ് സി കോണ്‍വെന്റ്, അന്ന ഗാര്‍മെന്റ്‌സ് എന്നിവിടങ്ങളിലും ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണം ലഭിച്ചു.